18ට වැඩි සියළු දෙනාටම බදු ගෙවීමට සිදු වේවිද? සිදුවන දේ මෙන්න... | Reporter 18ට වැඩි සියළු දෙනාටම බදු ගෙවීමට සිදු වේවිද? සිදුවන දේ මෙන්න... - Reporter

Hot News

18ට වැඩි සියළු දෙනාටම බදු ගෙවීමට සිදු වේවිද? සිදුවන දේ මෙන්න...


සංශෝධිත නව දේශීය ආදායම් පනතට අනුව වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි සෑම පුරවැසියෙකු සඳහාම බදු ලිපිගොනුවක් විවෘත කෙරුණද, රජය සඳහන් කරන ආකාරයට සෘජු බදු ගෙවීම්වලට යටත් වන්නේ සුදසුකම් ලබන පුරවැසියන් පමණක් බව කියැවේ.

රජය කෙසේ කීවද අවසානයේදී රටේ අවුරුදු 18 ට වැඩි සියලු පුරවැසියන් සඳහා බදු ලිපිගොනුවක් විවෘත වීමෙන්ම, ඔවුන් ඉදිරියේදී බදු දැලට හසුකර ගැනීමක් ප්‍රකට කෙරෙන බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.එමෙන්ම, නව දේශීය ආදායම් පනත හරහා රාජ්‍ය ආදායමේ 80%ක් ලෙස සටහන් වන වක්‍ර බදු ප්‍රතිශතය 60%ක් දක්වා අඩු කර, 20%ක්ව පවතින සෘජු බදු ප්‍රතිශතය 40%ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂිත බවද සඳහන්ය.

නමුත්, දැනටමත් වක්‍ර බදු අය කෙරෙන භාණ්ඩ හා සේවා රැසක එකී බදු අඩුවීමක් ජනතාවට පැහැදිලි නොවන තත්ත්වයක අවසානයේදී ජනතාව වක්‍ර බදු මෙන්ම, ඉහළ නැංවුණු සෘජු බදුද ගෙවීමට සිදුවනු ඇති බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

No comments