වැඩි ඡන්ද 46කින් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විශ්වාසභංගයෙන් ජය ගනී | Reporter වැඩි ඡන්ද 46කින් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විශ්වාසභංගයෙන් ජය ගනී - Reporter

Breaking News

වැඩි ඡන්ද 46කින් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විශ්වාසභංගයෙන් ජය ගනී


විශ්වාසභංග යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 46කින් ජයග්‍රහණය කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමත් වුණා.විශ්වාසභංගයට එරෙහිව ඡන්ද 122ක් හිමි වු අතර ඊට පක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 76ක් පමණයි.ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා නොපැමිණි ගණන 26ක්.

No comments