භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියකට මහ බැංකුව සැරසේ.... | Reporter භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියකට මහ බැංකුව සැරසේ.... - Reporter

Hot News

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියකට මහ බැංකුව සැරසේ....

10,28000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසියක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සූදානම් වනු ඇත.එම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙන්නේ අනිද්දා (04) දිනයේ වන අතර ඊට අදාළ ගෙවීම් අප්‍රේල් 6 වැනි දිනට පෙර කළ යුතු වේ.

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා ලංසු ලබා ගැනීමේ අවසන් දිනය සහ වේලාව, අනිද්දා (04) පෙරවරු 11.00 බව ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළේ ය.

No comments