බස්නාහිර පළාත - හේමකුමාරට - නව ආණ්ඩුකාරවරු දිවුරුම් දෙයි...... | Reporter බස්නාහිර පළාත - හේමකුමාරට - නව ආණ්ඩුකාරවරු දිවුරුම් දෙයි...... - Reporter

Hot News

බස්නාහිර පළාත - හේමකුමාරට - නව ආණ්ඩුකාරවරු දිවුරුම් දෙයි......
පළාත් 7ක් සඳහා පත් කෙරුණු නව ආණ්ඩුකාරවරු අද(12) පෙරවරුවේ ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දීය.

නව ආඩුකාරවරුන්ගේ නාම ලේඛනය පහතින් දැක්වෙයි.

බස්නාහිර පළාත - හේමකුමාර නානායක්කාර මහතා

වයඹ පළාත - කේ.සී.ලෝගේස්වරන් මහතා

සබරගමුව පළාත - නිලූකා ඒකනායක මහත්මිය

මධ්‍යම පළාත - රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා

දකුණු පළාත - මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා

උතුරු මැද පළාත-එම්.පී.ජයසිංහ මහතා

ඌව පළාත - පී.බී.දිසානායක මහතා

No comments