ගම්පහ - මිරිස්වත්ත මාර්ගයේ අද සහ හෙට වාහන ගමනාගමනය සීමා කෙරෙයි..... | Reporter ගම්පහ - මිරිස්වත්ත මාර්ගයේ අද සහ හෙට වාහන ගමනාගමනය සීමා කෙරෙයි..... - Reporter

Breaking News

ගම්පහ - මිරිස්වත්ත මාර්ගයේ අද සහ හෙට වාහන ගමනාගමනය සීමා කෙරෙයි.....


ගම්පහ - මිරිස්වත්ත මාර්ගය කාපට් ඇතිරීම හේතුවෙන් වාහන ගමනා ගමනය සීමා කරන බව පොලිසිය පවසනවා. ඒ අනුව අද සහ හෙට යන දෙදින මාර්ගයේ වාහන ගමනා ගමනය සීමා කෙරෙනු ඇති.
ඒ අනුව විකල්ප මාර්ග ලෙස මහනුවර මාර්ගයේ බැලුම්මහර හන්දියේ සිට ඔරුතොට මාර්ගය හරහා ගම්පහ නගරයට හා ගම්පහ නගරයේ සිට ඔරුතොට මාර්ගයෙන් බැලුම්මහරට පැමිණිය හැකියි.
එමෙන්ම මහනුවර මාර්ගයේ යක්කල හන්දියේ සිට ගම්පහ නගරයටත් ගම්පහ නගරයේ සිට නැවත යක්කල නගරයටත් පැමිණිය හැකි බවයි පොලිසිය සදහන් කළේ.

No comments