වර්ෂාව දිගටම පැවතුනොත් රත්නපුර ප්‍රදේශ කිහිපයකට අනතුරුදායකයි | Reporter වර්ෂාව දිගටම පැවතුනොත් රත්නපුර ප්‍රදේශ කිහිපයකට අනතුරුදායකයි - Reporter

Breaking News

වර්ෂාව දිගටම පැවතුනොත් රත්නපුර ප්‍රදේශ කිහිපයකට අනතුරුදායකයි


අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයත්  සමඟ ඇතිවී තිබෙන වාර්ෂාව දිගින් දිගටම පැවතිය හොත් ඇහැලියගොඩ, කිරිඇල්ල, අයගම, ඇළපාත, කුරුවිට, කොලොන්න හා දෙහිඕවිට ජනතාව ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යන ලෙස අපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කර සිටියි.

No comments