සතොස හිටපු සභාපති අත්අඩංගුවට..... | Reporter සතොස හිටපු සභාපති අත්අඩංගුවට..... - Reporter

Breaking News

සතොස හිටපු සභාපති අත්අඩංගුවට.....


හිටපු සතොස සභාපති නලින් රුවන්ජීව ප්‍රනාන්දු මහතා මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

No comments