ප්‍රගතිශීලී සන්ධානය අගමැතිට පක්ෂ වෙයි..... | Reporter ප්‍රගතිශීලී සන්ධානය අගමැතිට පක්ෂ වෙයි..... - Reporter

Hot News

ප්‍රගතිශීලී සන්ධානය අගමැතිට පක්ෂ වෙයි.....


අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා නායකත්වය දරන දෙමළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් විශ්වාසභංගයේදී අගමැතිට පක්ෂව ඡන්දය භාවිතා කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

No comments