සම්බන්ධන් ජනපති හමුවෙන්න එයි.... | Reporter සම්බන්ධන් ජනපති හමුවෙන්න එයි.... - Reporter

Hot News

සම්බන්ධන් ජනපති හමුවෙන්න එයි....


විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙයි.
ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් සඳහා ඔහු පැමිණ ඇති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පවසයි

No comments