බැල්කනියේ රෙදි දැම්මොත් නීතිමය පියවර.... | Reporter බැල්කනියේ රෙදි දැම්මොත් නීතිමය පියවර.... - Reporter

Hot News

බැල්කනියේ රෙදි දැම්මොත් නීතිමය පියවර....


බැල්කනිවල රෙදි වේළන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට කුවේට් මහනගර සභාව කටයුතු කරන බව වාර්තා  වනවා.
පනවා ඇති නීතිය උල්ලංඝනය වන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව “190/2008 දරණ මහජන පවිත්‍රතා සහ කසල කළමණාකරන’’ නියෝගයට අනුව ක්‍රියාකරන බවත් කුවේට් ඩිනාර් 100 සිට 300ක් දක්වා වු දඩ මුදලක් අයකරන බවයි කුවේට් මහනගර සභාව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.
කර්මාන්ත ශාලාවල රැකියාවල නිරතව සිටින පුද්ගලයින් නවාතැන් ගෙන සිටින නිවාස ආශ්‍රීතව මෙම තත්ත්වය බහුලව දැකගත හැකි බවත් වැරදි කරන පුද්ගලයින් නීතියේ රැහැනට කොටු කරගැනීම සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් මේ වන විටත් පත් කර ඇති බවයි කුවේට් මහනගර සභාව ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ.

No comments