රංගන ශිල්පිණි වොල්ගේ බෙල්ලට මොකද වුණේ?( PHOTOS/VIDEO) | Reporter රංගන ශිල්පිණි වොල්ගේ බෙල්ලට මොකද වුණේ?( PHOTOS/VIDEO) - Reporter

Breaking News

රංගන ශිල්පිණි වොල්ගේ බෙල්ලට මොකද වුණේ?( PHOTOS/VIDEO)
විවිධ කලාවන් අතර පච්ච කලාවට (Tatoo) ආදරය කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා.
ඒ අතරින් අපි කවුරුත් දන්නා හඳුනන රංගන ශිල්පිණියක් වන වොල්ගා කල්පනිත් පච්චයක් කොටලා තියනවා.
වොල්ගා මේ අයුරින් තමන්ගේ ගෙල පිටුපස ප්‍රදේශයේ Tatoo ගැසීම ගැන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර ඇත්තේ සිය සැමියා වන හර්ෂණ බෙත්මගේ විසින්.

No comments