රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සංශෝධනය ඇරඹෙයි - සියලු තොරතුරු මෙතැනින් | Reporter රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සංශෝධනය ඇරඹෙයි - සියලු තොරතුරු මෙතැනින් - Reporter

Breaking News

රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සංශෝධනය ඇරඹෙයි - සියලු තොරතුරු මෙතැනින්පාලිත රංගෙ බණ්ඩාර -  වාරිමාර්ග, ජල සම්පත් කළමනාකරණ හා අාපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ඩුලිප් වෙදආරච්චි - ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධ හා ග්‍රාමීය ආර්ථික රාජ්‍ය අමාත්‍ය

එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා - මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු - උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

චම්පික  ප්‍රේමදාස - වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න - රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ හා නීතිය හා සාමය රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ශ්‍රියාණි විජේවික්‍රම - ක්‍රීඩා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

වීරකුමාර දිසානායක - මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අමීර් අලී ෂිහාබ්ඩීන්- ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය ආර්ථික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

දුනේෂ් ගන්කන්ද - ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

රන්ජන් රාමනායක - සමාජ සවිබල ගැන්වීම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

කරුණාරත්න පරණවිතාන- විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු, මහනුවර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

සාරතී දුෂ්මන්ත - අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ නියොජ්‍ය අමාත්‍ය

පාලිත තේවරප්පෙරුම - තිරසාර සංවර්ධන, වනජීවී හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

මනූෂ නානායක්කාර - විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

මුත්තු සිවලිංගම් - අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය 

සෙයිඩ් අලි සහීර් මවුලානා- සමාජ ඒකාබද්ධතා, ප්‍රතිසංධාන හා රජ්‍ය භාෂා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

එච්.එම්.එම්. හාරිස් - රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා කඳුරට සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

No comments