වෙසක් එකට බුකිය කැළඹුනේ මෙහෙමයි... | Reporter වෙසක් එකට බුකිය කැළඹුනේ මෙහෙමයි... - Reporter

Breaking News

වෙසක් එකට බුකිය කැළඹුනේ මෙහෙමයි...වෙසක් එකට මේ වෙද්දි හැමෝම වගේ දන්සැල් වඳින්න ගිහින් වෙසක් කූඩු බලලා රට වටේම ඇවිදින්න යනවා.
ඉතිං මේ ගැන අපූරු රසවින්දනාත්මක Post මුහුණුපොත පුරාම හුවමාරු වෙන්න පටන් අරන්.
Advertisements

No comments