මාතර නගරයම කලබල කරමින් පොලීසිය සහ කොල්ලකරුවන් ගැටුනු දර්ශන CCTV කැමරාවක සටහන් වෙයි..! (VIDEO | Reporter මාතර නගරයම කලබල කරමින් පොලීසිය සහ කොල්ලකරුවන් ගැටුනු දර්ශන CCTV කැමරාවක සටහන් වෙයි..! (VIDEO - Reporter

Breaking News

මාතර නගරයම කලබල කරමින් පොලීසිය සහ කොල්ලකරුවන් ගැටුනු දර්ශන CCTV කැමරාවක සටහන් වෙයි..! (VIDEO

www.reporter.lk

No comments