අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට දැඩි උණුසුම් තත්වයක් | Reporter අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට දැඩි උණුසුම් තත්වයක් - Reporter

Breaking News

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට දැඩි උණුසුම් තත්වයක්

ගුරු වෘත්තිය සමිති කරුණු කිහිපයක් හේතුකොට ගෙන දින (04) ලෙඩ නිවාඩු දමමින් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය හේතු කොට ගෙන ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත විය.එම ස්ථානයේ දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන ඇත.මේ හේතුවෙන් 174 බස්රථ ගමනාගමනයට ද බාධා එල්ල වී ඇති බවත් වාර්තා වේ.

ගුරුවරුන් අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට පාරේ වාඩිවී තම විරෝධතාවය පළ කරනු ලැබීය. එම උණුසුම් තත්ත්වය පාලනය කිරීමට කැරලි මර්ධන ඒකකයද පැමිණ ඇති බව වාර්තා වේ.

No comments