විශ්ව විද්‍යාල ආරක්ෂක නිළධාරීන් පොලු මුගුරු අරන් සරසවි සිසුන්ගේ නේවාසිකාගාරයට කඩා පනී | Reporter විශ්ව විද්‍යාල ආරක්ෂක නිළධාරීන් පොලු මුගුරු අරන් සරසවි සිසුන්ගේ නේවාසිකාගාරයට කඩා පනී - Reporter

Hot News

විශ්ව විද්‍යාල ආරක්ෂක නිළධාරීන් පොලු මුගුරු අරන් සරසවි සිසුන්ගේ නේවාසිකාගාරයට කඩා පනීඅග්නිදිග සරසවියේ පාලනාධිකාරියෙන් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගත් සිසුන් 21 දෙනෙකු සොයා ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරවලට පැමිණි විශ්ව විද්‍යාල ආරක්ෂක අංශයේ පිරිසක් සිසුන්ගේ හැඳුනුම්පත් පරීක්ෂා කරමින් අඩත්තේට්ටම් කළ බව සිසුන් පවසනවා.

විශ්ව විද්‍යාල ආරක්ෂක අංශයේ පිරිස ඊයේ (16) දහවල් ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාර වෙන පැමිණි සිසුන්ගේ නේවාසිකාගාරලට ඇතුළු වී හැදුම්නුම්පත් පරීක්ෂා කරන ආකාරය එහි සිටි සිසුවෙකු ජංගම දුරකථනයකින් වීඩියෝ කර තිබෙනවා.

එලෙස පැමිණි විශ්ව විද්‍යාල ආරක්ෂක අංශයේ ඇතැම් නිලධාරීන් අත පොලු සහ වෙනත් උපකරණද තිබුණු බව සිසුහු පවසනවා.No comments