කෙරවළපිටිය LNG බලාගාර නඩුව : චීනය ගැන නොසිතා රට ගැන සිතා තීරණ ගන්න - පාරිභෝගික සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලයි..! (VIDEO) | Reporter කෙරවළපිටිය LNG බලාගාර නඩුව : චීනය ගැන නොසිතා රට ගැන සිතා තීරණ ගන්න - පාරිභෝගික සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලයි..! (VIDEO) - Reporter

Breaking News

කෙරවළපිටිය LNG බලාගාර නඩුව : චීනය ගැන නොසිතා රට ගැන සිතා තීරණ ගන්න - පාරිභෝගික සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලයි..! (VIDEO)


කෙරවලපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට නියමිත එල්.එන්.ජී බලාගාර ටෙන්ඩරය ඒ සදහා අවම මිල ඉදිරිපත් කල සමාගම නොසලකා හැර චීන සමාගමකට ලබාදීම නිසා සිය මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවන බවට සදහන් කරමින් පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනු කල මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුව අද(11) විභාගයට ගනු ලැබු අතර තවදුරටත් කරුණු විමසීම සඳහා එම නඩුව මෙම මස 17 වනදා නැවත කැඳවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණය තීරණය කර තිබේ. 

විදුලි ඒකකයක් සදහා අවම මිල වන 14.98 ඉදිරිපත් කල දේශීය සමාගම සහ චීන සමාගමේ මිල වන 15.97 අතර වන පරතරය මත මෙම ටෙන්ඩරය චීනයට ලබාදුන්නහොත්  අදාළ සමාගම විසින් බලාගාරය පවත්වාගෙන යන වසර 20 ක කාලසීමාව තුල රටට සිදුවන පාඩුව රුපියල් බිලියන 50 (කෝටි 5000) වන අතර එය මෙරට විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට දැරීමට සිදුවනු ඇත. 

නඩු විභාගයෙන් අනතුරුව අධිකරණයෙන් පිටතට පැමිණි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා මාධ්‍ය වෙත දැක්වූ අදහස් No comments