ඩුප්ලිකේෂන් මාර්ගයේදී දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතිකරමින් කාර් රථයක් හදිසියේ ගිනි ගනියි (VIDEO) | Reporter ඩුප්ලිකේෂන් මාර්ගයේදී දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතිකරමින් කාර් රථයක් හදිසියේ ගිනි ගනියි (VIDEO) - Reporter

Hot News

ඩුප්ලිකේෂන් මාර්ගයේදී දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතිකරමින් කාර් රථයක් හදිසියේ ගිනි ගනියි (VIDEO)


කොල්ලුපිටිය සහ බම්බලපිටිය අතර ඩුප්ලිකේෂන් මාර්ගයේදී කාර් රථයක් හදිසියේ ගිනි ගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා. මේ හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දැඩි වාහන තදබදයක් පවති.

No comments