දුම්රිය 8ක් ධාවනයේ - කාල සටහන මෙන්න (UPDATE) | Reporter දුම්රිය 8ක් ධාවනයේ - කාල සටහන මෙන්න (UPDATE) - Reporter

Hot News

දුම්රිය 8ක් ධාවනයේ - කාල සටහන මෙන්න (UPDATE)
දුමිරිය රියදුරන් ඇතුළු වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් වර්ජනයේ නිරත වුවද කාර්යාල දුම්රිය 7ක් ඇතුළුව දුම්රිය 8ක් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භ කළ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පස්වරු 4:35 මහනුවර, 4:45 - මාතර, 5.00 - හලාවත, 5.15 - රඹුක්කන, 5.20 - අවිස්සාවේල්ල, 5.30 - ගාල්ල, 6.00 - මහව සහ 6.00 - හලාවත දක්වා දුම්රිය ධාවනය වනවා.

-----------------------------------

දුම්රිය වර්ජනය දිග්ගැස්සෙයි

09-08-2018 16:14

ඊයේ ආරම්භ කළ දුම්රිය වැඩ වර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබෙනවා.

No comments