ලංගමට අලුතින් විදුලියෙන් දුවන බස් | Reporter ලංගමට අලුතින් විදුලියෙන් දුවන බස් - Reporter

Hot News

ලංගමට අලුතින් විදුලියෙන් දුවන බස්ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය සඳහා විදුලිබලයෙන් දිවෙන බස්රථ 250ක් සහ දෙමුහුන් වර්ගයේ බස්රථ 750ක් කඩිනමින් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.
ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් මීට අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.
හංගේරියානු රජයෙන් මෙම බස් රථ ලබාගැනීමට නියමිතය.
ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය සඳහා නව බස්රථ 892ක් මීට අමතරවද මිලදී ගැනීමට නියමිත අතර පරිසර හිතකාමී ‍පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් වෙනුවෙන් ඉහත බස්රථ 1000 ද මිලදී ගැනීමට නියමිතය

No comments